Artwork > Skin Works

Japanese arm tattoo Samurai head
Japanese arm tattoo Samurai head
tattoo
1980